F.A.Q.

1. Jakie dokumenty muszę załatwić przed zleceniem wykonania projektu gazu dla istniejącego domu jednorodzinnego/mieszkania?

Przed kontaktem z biurem projektowym w celu wykonania projektu instalacji gazowej należy uzyskać następujące dokumenty:
– aktualne warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej wydane przez PSG (ważność dokumenty 2 lata) – wniosek złożyć w biurze obsługi klienta Polskiej Spółki Gazownictwa, czas oczekiwania na warunki to ok. 2 tygodnie
– aktualna opinia kominiarska (ważność pół roku)
zgoda zarządcy budynku (w przypadku jeżeli budynek nie jest własnością inwestora)
mapę zasadniczą w skali 1:500 – wniosek składamy w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego – czas oczekiwania do 2 tygodni, często otrzymuje się od ręki.

2. Jak wygląda procedura po zleceniu wykonania projektu?

Po podpisaniu zlecenia na prace projektowe, w którym zawarty jest zakres prac, termin realizacji, ilość egzemplarzy oraz wartość zlecenia projektant przystępuje do następujących czynności:
– inwentaryzacja obiektu (umawia się z inwestorem na pomiar mieszkania / domu)
– opracowanie projektu w zakresie zgodnym ze zleceniem
– wydanie projektu inwestorowi w uzgodnionej ilości egzemplarzy
– wstępnie uzupełniony wniosek o pozwolenie na budowę oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

3. Co po otrzymaniu projektu budowlanego?

Po odebraniu dokumentacji projektowej od projektanta należy złożyć następujący komplet dokumentów w wydziale budownictwa / architektury Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego:
– 4 egzemplarze projektu budowlanego
– wypełniony i podpisany wniosek o pozwolenie na budowę
– wypełnione i podpisane oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

4. Kiedy otrzymam z urzędu pozwolenie na budowę?

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę ogranicza się do 65dni.

5. Odebrałem projekt z Urzędu Miasta, co dalej?

Po odebraniu Decyzji o pozwoleniu na budowę należy odczekać 14 dni na jej uprawomocnienie się.
Następnie:
– założyć Dziennik Budowy (do nabycia w Urzędzie Miasta / PINB / Starostwie Powiatowym)
– wynająć Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania pracami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
– zgłosić rozpoczęcie robót budowlanych w Państwowym Inspektoracie Budowlanym wraz ze złożeniem oświadczenia kierownika budowy
– przystąpić do realizacji inwestycji

6. Czy pełnicie również funkcje kierownika budowy?

Nie, jednak służymy pomocą w nawiązaniu kontaktu.

7. Zakończyłem inwestycję czy powinienem gdzieś to zgłosić?

Tak. Zakończenie inwestycji / robót budowlano-instalacyjnych należy zgłosić do następujących instytucji:
– Polska Spółka Gazownictwa – w celu odbioru wykonanej instalacji gazu
– Kominiarz – w celu odbioru wykonanej instalacji wentylacji
– Państwowy Inspektorat Budowlany – w celu zgłoszenia zakończenia inwestycji (należy przedłożyć dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy oraz dokumenty odbiorowe otrzymane od PSG i Kominiarza)

8. Jaki jest koszt wykonania projekt?

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie w zależności od lokalizacji obiektu, kubatury, dostępności do dokumentacji architektonicznej i wielu innych czynników.

9.Czy wykonujecie projekty przyłączy do domu jednorodzinnego/obiektu?

Tak, ale tylko w przypadku wykonania kompleksowego projektu instalacyjnego (projekt przyłączy wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi obiektu/domu jednorodzinnego)

10. Co jest potrzebne do wykonania projektu przyłączy?

Przed przystąpieniem do prac projektowych niezbędne są następujące dokumenty:
– podkłady architektoniczne budynku w wersji edytowalnej / ewentualne zlecenie wykonania inwentaryzacji budowlanej obiektu.
– aktualna mapa zasadnicza (do uzyskania w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta/Starostwa) – czas oczekiwania do 2 tygodni, często otrzymuje się od ręki.
– aktualna mapa do celów projektowych – wykonana przez uprawnionego geodetę i zatwierdzona przez Wydział Geodezji.
– aktualne warunki techniczne przyłączenia do sieci (zazwyczaj są ważne 2 lata) – wniosek złożyć w biurze odpowiedniej spółki wodociągowej, czas oczekiwania na warunki to od 2 do 4 tygodni.
– wypis z rejestru gruntów – (do uzyskania w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta/Starostwa) – czas oczekiwania do 2 tygodni, często otrzymuje się od ręki.
– zgody wejścia w teren – w przypadku przejścia projektowanymi instalacjami przez działki nie będące własnością inwestora.
– cierpliwość 😊

11. Jaki jest czas oczekiwania na wykonanie projektu?

Czas realizacji dokumentacji projektowej jest ustalany indywidualnie w zależności od zakresu oraz stopnia skomplikowania projektu.

12. Czy zajmujecie się także wykonawstwem.

Nie, jednak służymy pomocą w nawiązaniu kontaktu.

13. Czy jest możliwe wprowadzanie zmian w projekcie?

Każdy z przypadków rozpatrujemy indywidualnie. Każda zmiana na wpływ na termin wykonania projektu. Przy zmianie zakresu może ulec zmianie również cena.

14. Czy formalności w urzędach i innych instytucjach leżą po stronie inwestora czy projektanta?

Wszelkie formalności związanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę leżą po stronie inwestora. Jest jednak możliwość reprezentowania Inwestora przed organami administracji publicznej i samorządowej, gestorów sieci i innych instytucji państwowych we wszystkich sprawach, związanych z uzyskaniem warunków, uzgodnień i decyzji w celu realizacji zadania, po udzieleniu przez Inwestora stosownego Pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę.

project-aqua1221 (1)