Oferta AQUAHEAT

Celem naszej firmy jest współpraca i obsługa zarówno klientów indywidualnych jak i komercyjnych, począwszy od chwili powstania idei inwestycji, poprzez współpracę z architektami na etapie koncepcji, przez okres jej realizacji, aż po oddanie obiektu do użytkowania. Służymy pomocą i doradztwem oraz współdziałamy w procesie uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień niezbędnych dla danej inwestycji.

Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jeśli przepisy tego wymagają - dokumentacje uzgadniamy w zakresie p.poż, BHP, sanepidu z fachowcami w danej branży. Na życzenie klienta możemy wykonać dokumentację kosztorysową.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania:


Instalacji sanitarnych wewnętrznych

Wodociągowych | Kanalizacyjnych | Ciepłej wody użytkowej | Centralnego ogrzewania | Ciepła technologicznego | Wentylacji i klimatyzacji | Gazowych | Wody lodowej | Instalacji solarnych.

Sieci zewnętrznych

Wodociągowych | Kanalizacyjnych | Gazowych | Ciepłowniczych

Instalacji przeciwpożarowych

Tryskaczowych i zraszaczowych | Hydrantowych

Instalacji technologicznych

Sprężonego powietrza | Gazów technicznych

Kotłowni i węzłów cieplnych
Pompowni pożarowych i hydroforni

Etapy projektowania

Od koncepcji do projektu wykonawczego:


Spotkanie

Na początku współpracy spotykamy się, ustalamy szczegóły i zakres projektu, następnie przygotowujemy wycenę prac projektowych. Po przedstawieniu oferty, podpisujemy umowę na prace projektowe.

0 etap - przygotowanie inwestycji, dokumenty wyjściowe do projektowania

Jako podstawę do przyszłego projektu potrzebne są następujące dokumenty:
– mapa ewidencyjna lub mapa do celów projektowych
– warunki techniczne przyłączenia mediów
– badania gruntowe
– opinia kominiarska, ewentualne inne

I etap - koncepcja

To pierwszy etap projektowania, w którym zawarte są kluczowe rozwiązania dotyczące instalacji sanitarnych w budynku. Projekt na etapie koncepcyjnym służy do przedstawienia idei projektowej Inwestorowi. Wprowadzamy uwagi i sugestie Inwestora, omawiamy szczegóły.

II etap – projekt budowlany

Po uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inwestora projekcie koncepcyjnym oraz uzgodnionym projekcie branżowym przechodzimy do II etapu, czyli do wykonania dokumentacji projektowej budowlanej. Jest to opracowanie służące do uzyskania pozwolenia na budowę, gotowe do złożenia na pozwolenie na budowę w Urzędzie Miasta, bądź w Starostwie Powiatowym.

Należy tutaj zaznaczyć, że projekt budowlany jest jedynym etapem, którego zakres określa polskie prawo – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury1) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

Projekt budowlany zawiera zwięzły opis techniczny z szacunkowym zapotrzebowaniem na poszczególne media oraz schematy rysunkowe poszczególnych instalacji sanitarnych – wszystko w 4 egzemplarzach dokumentacji w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie cyfrowej.

Należy zwrócić uwagę iż projekt budowlany NIE ZAWIERA zestawień materiałowych.

III etap – projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie projektu budowlanego o szczegóły niezbędne do realizacji obiektu na budowie, a także pomocne w wykonaniu kosztorysu budynku.

W skład projektu wykonawczego mogą wchodzić bardziej szczegółowe rzuty i przekroje, dodatkowe detale budowlane z dobraniem producentów poszczególnych komponentów oraz zestawienia materiałowe.

Projekt ten jest PODSTAWĄ do wyceny prac przez wykonawców – wszystko w 4 egzemplarzach dokumentacji w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie cyfrowej. Za dodatkową opłatą jest możliwość wykonania dodatkowych egzemplarzy papierowych.

Zakres projektu wykonawczego zależy od ustaleń między Projektantem a Inwestorem. Może być wykonany już po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Jednak w przypadku tak małych inwestycji jak dom jednorodzinny bardzo często zamiast dodatkowego projektu wykonawczego, uzgadnia się po prostu opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej (stanowiącej już rozszerzone opracowanie projektu budowlanego) – aby zamknąć całość w jednym etapie.

IV etap – roboty budowlane

Zgodnie z Art. 37.1. ustawy Prawo budowlane „Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata”.

Budowę należy zatem rozpocząć w ciągu 3 lat od uprawomocnienia pozwolenia na budowę i kontynuować z przerwami nie dłuższymi niż 3-letnie (w przeciwnym razie konieczne będzie uzyskanie nowego pozwolenia na budowę).

Obowiązkiem inwestora jest zapewnienia wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych poprzez wyznaczenie kierownika budowy. Zakres podstawowych obowiązków kierownika budowy wymienia ustawa Prawo budowlane – kierownik odpowiada m. in. za zgodność realizacji z projektem oraz sztuką budowlaną, bezpieczeństwo na budowie, prowadzenie dziennika budowy.

Inwestor może też (choć w przypadku domu jednorodzinnego nie musi) wyznaczyć dodatkowe funkcje nadzoru nad budową:

– nadzór autorski: polega na sprawdzeniu przez osobę reprezentującą projektanta, czy roboty budowlane są zgodne z projektem, a także na rozstrzyganiu, czy możliwe jest wprowadzenie rozwiązań innych niż przewidziane w projekcie, jeśli takowe zgłaszają kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

– inspektor nadzoru inwestorskiego: jest osobą reprezentującą interesy inwestora na budowie, ma on dbać o odpowiednią jakość prowadzonych robót. Zabronione jest łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.